Kezdőlap |
Kercseliget Község Önkormányzata - közérdekű adatok NYILVÁNOS ADATOK
3.2. Költségvetések, beszámolók » A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Kercseliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

                               

 

Kercseliget Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) és államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

 

1. §

 

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.

 

2. §

 

(1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg.

 

I.

 

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány mértéke

 

3. §

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

 

60 049 213 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

  97 884 642 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

 

                                    37 835 429 Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

 

Ezen belül:

·         a működési célú bevételt                                                  43 884 642 Ft-ban

 

·         a működési célú kiadásokat                                             43 884 642 Ft-ban

ebből:

-          a személyi juttatások kiadásait                             14 838 710 Ft-ban          

-          a munkaadókat terhelő járulékokat                        1 899 484 Ft-ban

-          a dologi kiadásokat                                              18 021 448 Ft-ban

-          a speciális célú támogatásokat                              7 625 000 Ft-ban

-          az általános tartalékot                                               500 000 Ft-ban

-          céltartalékot                                                          1 000 000 Ft-ban                       

·         a felhalmozási célú bevételt                                             16 164 571 Ft-ban            

·         a felhalmozási célú kiadást                                              54 000 000 Ft-ban

ebből:

-          a beruházások összegét                                                         0 Ft-ban

-          a felújítások összegét                                            54 000 000 Ft-ban

állapítja meg.

 

(2)A képviselő-testület aköltségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évipénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

 

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

 

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

 

4. §

 

(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

 

(2)Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

 

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

 

(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

 

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait 54 000 000 Ft-ban állapítja meg.

 

(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként 0 Ft-ban hagyja jóvá.

 

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.

 

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.

 

(10) A képviselő-testület a 2021. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

 

(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

(12) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

 

A bevételi többlet kezelése

 

5. §

 

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását gazdasági eseményenként 200 000 Ft+ÁFA-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

 

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

 

 

 

Általános és céltartalék

 

6. §

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

 

                                                  500 000 Ft összegben állapítja meg.

 

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

 

                                                1 000 000 Ft összegben

e rendelet 10. számú mellékletébenfelsorolt célokra állapítja meg.

 

Több éves kihatással járó feladatok

 

7. §

 

A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.

 

Előirányzat-felhasználási ütemterv

 

8. §

 

A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza.

 

II.

 

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

 

9. §

 

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

 

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

 

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

 

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

 

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

 

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

 

 

 

 

10. §.

 

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

 

11. §

 

(1)A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

 

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

 

12. §

 

A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.

 

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

 

 

13. §

 

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

 

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

 

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel. 

 

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

 

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

 

 

 

 

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

 

14. §

 

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

 

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

 

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

 

(4) A képviselő-testület a köztisztviselőket és a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 400 000 Ft-banállapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magában foglalja.

 

(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2021. január 1-től 46 380 Ft-ban állapítja meg.

 

Támogatási szerződés

 

15. §.

 

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

 

16. §.

 

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.

 

 

Szolgáltatási szerződés

 

17. §.

 

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

 

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

 

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

 

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

 

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

 

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

 

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

 

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

 

 a.) az ellátandó feladatot,

 b.) a díjazás mértékét,

       c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

 

Önkormányzati biztos kirendelése

 

18. §

(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

 (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

 

 

 

 

 

Költségvetés módosítása

 

19. §

 

(1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

 

Záró és egyéb rendelkezések

 

20. §.

 

(1) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2020. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

 

(2) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

 

Kercseliget, 2021. február 16.                                                                                           

                

 

 

 

               Mecseki János                                         Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit

                 polgármester                                                                     jegyző          

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

A rendelet kihirdetése 2021. február 16. napján megtörtént.

                                                                                           

 

 

 

                                                                                       Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit

                                                                                                                  jegyző                                                     

Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: A közzétételt követő 10 évig
Utolsó frissítés: 2021.06.15.
  1. Aktuális: 2021.06.15
  2. Archív: 2021.06.15