Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi;
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is];
Kbt. 22. (1)bek. d)
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;
harmadik fejezet VI. rész
e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ának (5) bekezdésére vagy 274. §-ának (2) bekezdésére vagy 298. §-ának (3) bekezdésére];
60 000 000
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is;
Kötelező
g)a kérelem és a hirdetmény feladásának napját.
2009/06/23
(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatározott személy vagy szervezet kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztőbizottság a hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg.
Képviseleti jogosultság megléte [x]
Egyéb közlemény:
Ajánlati felhívás ellenjegyzése megtörtént.

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

 

 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

 

 

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

 

Építési beruházás

[x]

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Azonosító kód_______________________________________

Árubeszerzés

[ ]

Szolgáltatás

[ ]

Építési koncesszió

[ ]

Szolgáltatási koncesszió

[ ]

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név:
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata
Postai cím:
Kossuth Lajos u. 5-7.
Város/Község
Nyírbéltek
Postai irányítószám:
4732
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Csik Mihály polgármester
Telefon:
42/389-207
E-mail:
nybeltek@t-online.hu
Fax:
42/389-254
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

 

További információk a következő címen szerezhetők be:

 

[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:

 

[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

 

[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

 

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű [ ]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [x]

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [ ]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

 

I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

 

 

 

I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

[ ] Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

A nyírbélteki „Gyöngyszem” óvoda átalakítása, liftaknával bővítése és komplex akadálymentesítése

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a) [x] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

c) [ ] Szolgáltatás

[x] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

 

[ ] Építési koncesszió

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 

 

 

 

[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Nyírbéltek, Széchenyi köz 2. Széchenyi utca 39.

NUTS-kód HU321

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]

Keretmegállapodás megkötése [ ]

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés. A nyírbélteki „Gyöngyszem” óvoda átalakítása, liftaknával bővítése és komplex akadálymentesítése

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy45200000-9  

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre [ ]

egy vagy több részre [ ]

valamennyi részre [ ]

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)

Nyírbéltek „Gyöngyszem” óvoda átalakítása, bővítése liftaknával, komplex akadálymentesítéssel, KRESZ pálya építéssel, parkoló kialakítással, gépészeti és elektromos felújítással összesen 1102,14 m2 alapterületen

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

 

 

 

 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

befejezés 2010/08/31 (év/hó/nap)

 

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

1. Teljesítési biztosíték: megrendelő teljesítési biztosíték nyújtására tart igényt, melynek összege a nettó ajánlati ár 20%-a, melyet a szerződéskötésig kell rendelkezésre bocsátani. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –kötelezvénnyel. A teljesítési biztosíték összegét Megrendelő csak jelen szerződés teljesítése után fizeti vissza, illetve szabadítja fel a vállalkozó részére 10 napon belül.
2. Jótállás: az ajánlattevőnek az elkészült műre a befejezését követően legalább a
jogszabályok szerinti időtartamban kell teljes körű jótállást vállalni.
3. Késedelmi kötbér: a vállalkozó köteles a szerződésben rögzített határidővel
kapcsolatos késedelme esetén kötbért fizetni. Napi késedelmi kötbér: a nettó vállalási ár 0,1 %- a, de maximum 30 nap.
Hibás teljesítés esetén – a hiba Megrendelő által történt bejelentése és a javítás közötti időszakra – a késedelmi kötbér megkezdett naponként számolt összege kerül elszámolásra.
4. Meghiúsulási kötbér: a vállalkozó köteles a munka vállalkozónak felróható
okból való meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért fizetni. Mértéke a meghiúsult
munkarész nettó értékének 20 %-a.
5. Jóteljesítési biztosíték: A teljesítést követően, a garanciális időszak időtartama alatt ajánlattevő köteles jóteljesítési biztosítékot rendelkezésre bocsátani a Kbt.53.§ (6) bek. a) pontja szerint.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

Ajánlatkérő az ellenértéket a Kbt. 305. §.(3) bekezdése szerint teljesíti

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, vagy akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak, illetve nem lehet ajánlattevő, erőforrást nyújtó szervezet, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek az erőforrást nyújtó szervezetével és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.

A megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell a Kbt. 249.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 66. § (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerint az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában az alábbi tartalommal
- Valamennyi számlavezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi nyilatkozata az ajánlattevő (alvállalkozó) pénzügyi helyzetéről
- mióta vezeti a bankszámláját
- volt-e a számlájával szemben sorban állás 2007 január 01- től.
- Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának 2006.,2007,2008 évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának egyszerű másolati példánya.
- Ajánlattevő nyilatkozata az előző három év (2006-2008) forgalmáról.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevőre illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra vonatkozó alkalmasságot kizáró tényezők:
- A pénzintézeti nyilatkozatok bármelyikében 2007 január 01-től sorban álló tétel szerepel
- Nem lehet Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akinek a mérleg szerinti eredménye 2006.,2007,2008 év valamelyikében negatív volt.
- Az elmúlt három év (2006-2008) forgalmának az átlaga nem éri el a nettó 60 M Ft-ot.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 67. § (2) bekezdés a) és e) pontja, valamint a 68 § (3) bekezdése szerint az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában
- Az Ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap legjelentősebb épület építési vagy felújítási beruházásainak ismertetése, megjelölve a támogatás forrását. Az ismertetett beruházások kivitelezését a Kbt. 68 § (2) bekezdése szerint kell igazolni.
- Azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket a teljesítésbe be kíván vonni, különös tekintettel a felelős műszaki vezetőként igénybe venni kívánt szakember vonatkozásában becsatolandó a felelős műszaki vezetői jogosultságot igazoló határozat másolati példánya, továbbá be kell mutatni a kivitelezési vezetői munkakörben eltöltött időtartamot (szakmai önéletrajz)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevőre illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra vonatkozó alkalmasságot kizáró tényezők:
- Az ajánlattételi határidőt megelőző elmúlt 36 hónapban összességében nem rendelkezik legalább kettő, egyenként nettó 60 M Ft értékű középület építési vagy felújítási beruházás referenciával, melyből legalább egy hazai vagy Európai Uniós támogatásból finanszírozott.
- nem rendelkezik a 290/2007//X.31/ Kormány rendelet és a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő "A" kategóriás felelős műszaki vezetővel, aki a beszerzés tárgyát képező munkák területén legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

III.2.4) Fenntartott szerződések

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]

 

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]

 

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [ ]

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás típusa

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli

[x]

 

Tárgyalásos

[ ]

 

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli

[ ]

 

Tárgyalásos

[ ]

 

IV. 2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]

[ ] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

 RészszempontSúlyszám
1.Ajánlati ár nettó Ft4
2.Garanciális határidő2
3.Fizetési határidő (60 nap+max 90 nap)1
4.Teljesítési határidő2

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

 

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 

 

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2009/07/20 (év/hó/nap ) Időpont: 10.00

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 125000 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

a dokumentáció bruttóban meghatározott ellenértékét ajánlatkérő Házipénztárába ( Nyírbéltek, Kossuth út 5-7. I.em. 9.) , vagy a 11744058-15404101-00000000) bankszámlájára kell befizetni.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő

Dátum: 2009/07/20 (év/hó/nap) Időpont: 10.00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

HU

Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2009/07/20 (év/hó/nap) Időpont: 10.00

Helyszín : Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Nyírbéltek, Kossuth u. 5-7. Nagyterem

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

A Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint

 

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?

igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

ÉAOP -4.1.1/2F-2008-0148
ÉAOP-4.1.1./2F-2f-2009-0005

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

2009.07.27. 10.00 óra

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

2009.08.12.

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)

igen [x] nem [ ]

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció az ajánlatkérő nevében eljáró személynél munkanapokon 9.00-12.00 óráig (az ajánlattételi határidő lejártának napján 10 óráig) vásárolható meg személyesen, illetőleg postai úton is megigényelhető és kérhető postai úton történő megküldése. A ajánlati dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon (52- 502-557) történő megküldése az ajánlattevő nevében eljáró részére. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számla kiállítási címet) és postai megkérés esetén postacímet, továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt.
Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen az igénylést leadni, és a dokumentációt felvenni, továbbá az ajánlatokat leadni, csak munkanapokon 9.00 órától 12.00 óráig lehetséges ( kivéve a ajánlati határidő lejártának napján, akkor kizárólag 9.00-10.00 között).

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1-100

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

Részszempontonként ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlat 100 pontot kap, az értékelés az a 1-4 .szempont esetén értékarányosítással történik

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?

igen [x] nem [ ]

V.7) Egyéb információk:

Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
8.Az ajánlattételi határidő időpontjánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat másolata, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott másolata; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolata.
9. A cégkivonat alapján cégjegyzésre jogosult valamennyi személy(ek) érvényes aláírási címpéldánya(i) másolati példányai.
10. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, folyamatos lapszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, nem bontható kötésben, lezárva, 1 eredeti és 3 másolati példányban kell benyújtani. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak. Az eredeti példány minden tartalommal rendelkező oldalát szignálni kell. A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni:
„Ajánlat –Gyöngyszem óvoda - Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig.” A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat esetleges elirányításából, elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.
11. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) a)-b)-c) pontjaiban foglaltakra. (nemleges nyilatkozat is csatolandó)
12. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (3) bekezdésében foglaltakra.
A jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései az irányadók.
13. Ajánlatkérő helyszíni konzultációt tart. Időpont: 2009. július 09. 10.00 óra, Helyszín: Gyöngyszem óvoda, Nyírbéltek, Széchenyi köz 2.
14. Az ajánlatkérő a Kbt. 48. § (2) bekezdése alapján tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a beruházás forrásainak biztosítására pályázatot nyújtott be. A pályázat elbírálására és a támogatási szerződés megkötésére a jelen ajánlati felhívás megkötéséig még nem került sor, ezért ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (3) bekezdésében foglaltakra.

 

 

V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/06/23 (év/hó/nap)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

Hivatalos név:
Matrix Audit Kft.
Postai cím:
Iparkamara u. 8. fszt.
Város/Község
Debrecen
Postai irányítószám:
4024
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Tóth Csaba
Telefon:
52/502-550
E-mail:
matrixaudit@t-online.hu
Fax:
52/502-557
Internetcím (URL):

 

 

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető

Hivatalos név:
Matrix Audit Kft.
Postai cím:
Iparkamara u. 8. fszt. 2.
Város/Község
Debrecen
Postai irányítószám:
4024
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Tóth Csaba
Telefon:
52/502-550
E-mail:
matrixaudit@t-online.hu
Fax:
52/502-557
Internetcím (URL):

 

 

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

 

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

 

A rész száma 1 meghatározás

1) A rész meghatározása

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

3) Mennyiség vagy érték

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------