Kezdőlap |
Gige Község Önkormányzata - közérdekű adatok NYILVÁNOS ADATOK
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok » A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A képviselőtestület, a polgármester, valamint a körjegyző feladata- és hatásköreinek felsorolását az Önkormányzati Minisztérium hivatalos kiadványa, a „Hatásköri Jegyzék” tartalmazza.

A képviselőtestület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke:

1.)    Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2005. (V.25.) számú rendelete alapján a polgármesterre átruházott hatáskörök:

 • önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átruházása – a hivatkozott rendelet 9. § (1) bekezdése b.) – d.) pontja kivételével – 100.000 Ft egyedi értékhatárig,
 • az önkormányzat tényleges vagy várományi vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötése 500.000 Ft perértékig,
 • a forgalomképtelen vagyonnak tulajdonjogot nem érintő hasznosítása során a 3 hónap időtartamot meg nem haladó, a vagyontárgyak hasznosítására irányuló megállapodások, szerződések megkötése, valamint a tulajdoni pozícióból eredő jognyilatkozatok kiadása,
 • az önkormányzat öröklése, illetve a vagyonról történő lemondás esetén az örökség, illetve a vagyon elfogadása,
 • a képviselőtestület egyedi döntésével meghatározott vagyontárgyak értékesítése.

2.)    Az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 16/2006. (XII.15.) számú rendelet alapján a polgármesterre átruházott hatáskörök:

 • az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyával összefüggő jogok gyakorlása, kötelességek teljesítése, valamint hatóságok és más jogi személyek előtti eljárás,
 • üresen álló lakás értékesítése esetén versenytárgyalás szervezése és tartása,
 • üresen álló helyiség értékesítése során a vételár késedelmes kiegyenlítése esetén az adásvételi szerződés azonnali hatályú felmondása.

3.)    A közterületek használatáról szóló 8/2005. (V.25.) számú rendelet alapján a polgármesterre átruházott hatáskörök:

 • közterület használat engedélyezése,
 • a közterület hozzájárulás nélküli vagy a hozzájárulástól eltérő módon, illetve az abban foglaltakat meghaladó mértékű használat esetén a használó felhívása a jogellenes használat megszüntetésére, valamint a közterület eredeti állapotának helyreállítására. Ha a használó a helyreállítási kötelezettségének a felhívás kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem tesz eleget, a közterület eredeti állapota helyreállításának elrendelése a használó költségére,
 • a közterület eredeti állapota helyreállításának felhívás nélküli azonnali elrendelése, ha azt élet- és balesetveszély azonnali elhárítása indokolja.  

4.)    A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2006. (III.31.) számú rendelet alapján a polgármesterre átruházott hatáskörök:

 • a normatív és helyi lakásfenntartási támogatás megállapítása, megszüntetése, a kérelem elutasítása,
 • temetési segély megállapítása, a kérelem elutasítása.  

5.)    A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2006. (IX.17.) számú rendelet alapján átruházott hatáskörök:

 • rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, a kérelem elutasítása.

A képviselőtestület és a polgármester illetékességi területe Gige község közigazgatási területe, a körjegyző illetékességi területéhez a körjegyzőséget alkotó másik kettő önkormányzat – Gige és Jákó – közigazgatási területe is beletartozik.

Az első fokú államigazgatási eljárásért – az alább felsorolt kivételekkel – 2.200 Ft illetéket kell fizetni, amelyet illetékbélyeg formájában kell leróni.

A becsületsértés és magánlaksértés miatt indult szabálysértési eljárás illetéke 3.000 Ft, az ilyen eljárásban hozott büntetést vagy intézkedést alkalmazó határozat elleni kifogás, valamint az eljárást megszüntető határozat elleni panasz illetéke 3.500 Ft.

A házassági név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 5.000 Ft. A születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 10.000 Ft.

Üzlet működési engedélye iránti eljárás illetéke 10.000 Ft. A működési engedélyben feltüntetett adatok módosításáért 3.000 Ft illetéke kell leróni. A megrongálódott, megsemmisült, elveszett működési engedélyről kiállított – az eredetivel pontosan megegyező és egyenlő értékű – másodlat illetéke 3.000 Ft.

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetéke 4.000 Ft.

A hatósági bizonyítvány kiállítása 2.000 Ft illeték alá esik.

A tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások felsorolását az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §-ának (2) bekezdése tartalmazza.

Egyes – jogszabályban meghatározott – eljárásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 55/2006. (VII:27.) FVM rendelet szerint az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a kifüggesztésre kerülő ajánlatonként 1.750 Ft.

A választási adatszolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló – az 56/2005. (XI.24.) BM rendelettel módosított – 10/1998. (II.20.) BM rendelet melléklete szerint a közszemlére tett névjegyzék másolatáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke10,20 Ft/lap A4-es formátumban.

A névjegyzékben szereplő választópolgárok családi és utóneve, valamint lakcíme megismeréséért az adathordozó fajtája szerint a következő igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni:

 • elektronikus adathordozón              3,30 Ft/fő
 • papíron                                             5,40 Ft/fő
 • öntapadós etiketten                         6,40 Ft/fő.

A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 35/1999. (X.13.) BM rendelet 1. §-ának (1) bekezdése szerint a telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 5.000 Ft. A fellebbezési eljárás díja 6.000 Ft.

A veszélyes és a veszélyesnek minősített eb tartása engedélyezésének díjáról szóló 15/1997. (III.5.) BM rendelet 1. §-ának (1) bekezdése szerint az ilyen eb tartása engedélyezésére irányuló eljárás díja 25.000 Ft, a tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló eljárás díja 20.000 Ft.

Államigazgatási, valamint önkormányzati hatósági ügyekben – amennyiben az eljárás kérelemre indul – az eljárás megindítása iránti kérelmet a Kiskorpád – Gige – Jákó Községi Önkormányzatok Körjegyzőségén (Kiskorpád, Petőfi u. 20. 7524) lehet ügyfélfogási időben (Szervezeti és Személyzeti Adatok 4. pontja) személyesen előterjeszteni, vagy postai úton benyújtani.

A személyes gondoskodás körébe tartozó következő szociális alapszolgáltatások iránti kérelmet a Szociális Alapszolgáltatási Központnál (Kaposmérő, Rákóczi u. 41/a. szám 7521) is elő lehet terjeszteni:

 • étkeztetés,
 • házi segítségnyújtás,
 • családsegítés,
 • nappali ellátás.

A központ ügyfélfogadási ideje: minden munkanapon ½ 8 órától – ½ 16 óráig.

Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot törlendő
Utolsó frissítés: 2008.08.05.